Soustava rybníků na Bečvárce (Mlékovický, Stojespal, Utopenec, Svojšický)

L.KO.15
Lokalizace: 49.978135N 15.026545E
Rozloha: 75,618 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 256 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,006 ha 0,01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,536 ha 3,35 3,83
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,320 ha 4,39 2,48
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17,457 ha 23,09 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 15,721 ha 20,79 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,106 ha 0,14 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,013 ha 0,02 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,184 ha 0,24 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,205 ha 0,27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,224 ha 5,59 2,05
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,368 ha 0,49 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,436 ha 0,58 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,173 ha 0,23 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,051 ha 2,71 2,59
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,816 ha 6,37 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2006
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2004
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2004
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2004
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.