Louky u Vchynické Svodnice

L.KO.13
Lokalizace: 50.112711N 15.439533E
Rozloha: 55,045 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 215 - 223 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,274 ha 9,58 3,67
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,623 ha 1,13 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,756 ha 1,37 2,5
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 1,371 ha 2,49 2,18
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (<i>Hottonia palustris</i>) -- -- 0,053 ha 0,1 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,806 ha 8,73 3,39
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,234 ha 5,88 1,11
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,741 ha 1,35 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,543 ha 4,62 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,100 ha 0,18 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,217 ha 0,39 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15,107 ha 27,45 1,74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,492 ha 13,61 1,83

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
První 1 2 3 4 5 Zobrazeno: 60 - 70

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.