Louky u Mlýnské Cidliny

L.KO.08
Lokalizace: 50.124971N 15.412602E
Rozloha: 64.982 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 209 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 13.630 ha 20.98 2.02
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.003 ha 0.01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.274 ha 0.42 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.587 ha 3.98 1.83
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.454 ha 3.78 2.96
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.883 ha 1.36 2.05
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.784 ha 11.98 3.59
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.618 ha 0.95 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.513 ha 3.87 1.36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.650 ha 1 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.765 ha 4.26 2.79
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.428 ha 0.66 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.522 ha 0.8 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.219 ha 0.34 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.119 ha 12.49 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.