Kolínské tůně

L.KO.06
Lokalizace: 50.026003N 15.239846E
Rozloha: 7.815 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 187 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.258 ha 3.31 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.171 ha 2.19 1.6
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.060 ha 13.57 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.586 ha 7.5 1.74
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.071 ha 0.9 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.615 ha 20.66 1.26
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.333 ha 29.85 2.1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.130 ha 1.67 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Pseudolysimachion maritimum rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2001
Vážky Erythromma viridulum šidélko znamenané -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Vážky Aeshna affinis šídlo rákosní -- -- Zranitelný (VU) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.