Jevanský potok a Jevanské rybniční soustavy

L.KO.05
Lokalizace: 49.940468N 14.834075E
Rozloha: 269.800 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Důvod ochrany: E , I , B
Nadmořská výška: 290 - 453 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.562 ha 1.69 3.14
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.637 ha 1.72 3.84
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.772 ha 1.03 2.33
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.297 ha 1.96 1.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.939 ha 0.72 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44.710 ha 16.57 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.012 ha -- 3.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.087 ha 0.4 2.37
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.331 ha 0.86 1.92
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.303 ha 0.11 3.33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.433 ha 3.5 1.67
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.099 ha 0.04 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.290 ha 0.11 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.061 ha 2.99 1.68
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.530 ha 1.31 2.58
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dyschiriodes nitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2009
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.