Dolní háj

L.KO.04
Lokalizace: 50.058624N 15.171099E
Rozloha: 43.168 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 184 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.048 ha 4.74 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.008 ha 0.02 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.008 ha 0.02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.724 ha 3.99 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 13.558 ha 31.41 2.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.608 ha 1.41 2.67
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.039 ha 0.09 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.355 ha 0.82 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.006 ha 0.01 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.347 ha 0.8 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.946 ha 4.51 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.299 ha 21.54 3.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.025 ha 0.06 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.955 ha 4.53 1.46
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.020 ha 0.05 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2008
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.