Rameno Moravy

L.KM.04
Lokalizace: 49.324051N 17.372231E
Rozloha: 3,839 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 187 - 187 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,804 ha 20,95 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,206 ha 31,43 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,005 ha 0,12 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2003
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2003
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- -- BL1, 1143/2014 2011
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- -- BL3 2003
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Vimba vimba podoustev říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.