Na Jančích

L.KM.03
Lokalizace: 49.377714N 17.738101E
Rozloha: 4,636 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 628 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,936 ha 20,19 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,193 ha 47,3 1,19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,241 ha 5,19 1,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Teucrium scorodonia ožanka lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum snědek pyrenejský kulatoplodý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.