Ve Šperkotně

L.KL.11
Lokalizace: 50.18658N 13.986469E
Rozloha: 1.326 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 393 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.240 ha 18.11 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.036 ha 2.68 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.603 ha 45.43 2.04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Polygala chamaebuxus zimostrázek alpský Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.