Blahotické rybníky

L.KL.02
Lokalizace: 50.23661N 14.123166E
Rozloha: 36.913 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 239 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.002 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.836 ha 4.97 2.71
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18.642 ha 50.5 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.289 ha 0.78 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.911 ha 13.3 2.24
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.396 ha 1.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.043 ha 13.66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2011
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Stachys germanica čistec německý -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.