Rybníky s Velkým Gořalčokem (Výtažník, Spojený)

L.KI.09
Lokalizace: 49.854151N 18.364424E
Rozloha: 45,211 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 219 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,812 ha 6,22 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,769 ha 3,91 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,095 ha 0,21 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,645 ha 8,06 3,06
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,557 ha 10,08 2,06
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,425 ha 0,94 2,15
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,312 ha 2,9 1,57
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,436 ha 0,96 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,414 ha 16,4 1,96

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Bombina sp. -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.