Chotěbuzka

L.KI.04
Lokalizace: 49.767143N 18.553771E
Rozloha: 155,011 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 249 - 409 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,509 ha 0,33 3,14
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,052 ha 0,03 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,084 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,959 ha 5,13 2,63
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,042 ha 0,03 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,135 ha 0,09 2,28
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16,910 ha 10,91 3,34
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,815 ha 8,27 3,89
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5,261 ha 3,39 3,75
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 36,524 ha 23,56 3,23
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,176 ha 1,4 1,54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Měkkýši Ena montana hladovka horská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2005
Cévnaté rostliny Hacquetia epipactis hvězdnatec zubatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2005
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Oxychilus glaber skelnatka hladká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Oxychilus depressus skelnatka stlačená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Vitrea diaphana skelnička průzračná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Měkkýši Daudebardia rufa sklovatka rudá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.