Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Lokalizace: 49.854238N 18.506335E
Rozloha: 739,702 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 194 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 4,106 ha 0,56 1,91
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1,051 ha 0,14 2,18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,134 ha 0,15 2,59
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 47,527 ha 6,43 2,85
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 27,339 ha 3,7 2,11
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,053 ha 0,01 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,351 ha 0,59 2,31
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,413 ha 0,06 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,438 ha 0,46 2,97
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,081 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,713 ha 1,31 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,638 ha 0,22 3,56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,500 ha 0,2 3,39
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14,525 ha 1,96 3,73
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17,427 ha 2,36 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Xylophilus testaceus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Luperus xanthopoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 175

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.