Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Lokalizace: 49.854238N 18.506335E
Rozloha: 739,702 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 194 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,901 ha 0,12 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1,789 ha 0,24 2,04
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,203 ha 0,03 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,081 ha 0,01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,053 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,713 ha 1,31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,259 ha 0,44 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4,392 ha 0,59 2,71
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 24,391 ha 3,3 2,72
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 15,683 ha 2,12 3,75
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 248,167 ha 33,55 3,09
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,408 ha 0,06 3,07
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,165 ha 0,56 2,23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,222 ha 0,3 3,67
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,205 ha 0,16 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Scraptia fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cicones undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Xylophilus testaceus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Longitarsus linnaei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Brouci Lamia textor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hylis olexai -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Dromaeolus barnabita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2011
Brouci Phymatura brevicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Blanokřídlí Sphex funerarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Centaurea phrygia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ploštice Antheminia lunulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 172

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.