Tok Petrůvky a Šotkůvky

L.KI.02
Lokalizace: 49.900422N 18.541693E
Rozloha: 226,717 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 209 - 253 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,370 ha 0,16 3,05
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,393 ha 0,61 2,35
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,215 ha 0,09 2,55
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,072 ha 1,35 2,31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,825 ha 3,89 3,08
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,057 ha 3,99 3,08
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,189 ha 0,08 3,94
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,004 ha -- 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,413 ha 0,62 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,984 ha 3,08 3,03
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,323 ha 0,58 2,35
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,700 ha 0,31 2,91
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,124 ha 0,05 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,335 ha 0,59 3,68
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,070 ha 0,03 2,73
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Centaurea phrygia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2005
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.