Rybník Bezděkov

L.KH.02
Lokalizace: 49.847748N 15.149822E
Rozloha: 10.099 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 504 - 507 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.147 ha 1.46 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.165 ha 1.64 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.685 ha 56.29 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.280 ha 2.77 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.153 ha 1.51 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.032 ha 0.32 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.069 ha 0.68 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.099 ha 0.98 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.081 ha 0.8 3.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.314 ha 13.02 2.09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.178 ha 1.76 2.19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Vážky Sympetrum fonscolombii vážka jarní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Vážky Ischnura pumilio šidélko malé -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Erythromma viridulum šidélko znamenané -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Sympecma fusca šídlatka hnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.