Tichá říčka

L.JN.03
Lokalizace: 50.783824N 15.192177E
Rozloha: 14.567 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 725 - 758 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.509 ha 17.23 3.79
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2.686 ha 18.44 3.17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.682 ha 4.68 3.46
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.247 ha 8.56 2.04
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.147 ha 1.01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.467 ha 10.07 2.37
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.104 ha 0.71 3.59
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.024 ha 0.17 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.148 ha 1.02 2.76
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.211 ha 15.18 2.96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.299 ha 2.05 1.04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.