Černíčský rybník

L.JI.10
Lokalizace: 49.131323N 15.456021E
Rozloha: 39,591 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 483 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,000 ha -- 2
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,002 ha -- 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,008 ha 0,02 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,028 ha 0,07 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,043 ha 0,11 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,096 ha 0,24 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,156 ha 0,39 2,98
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,484 ha 1,22 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,486 ha 1,23 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,612 ha 1,55 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,031 ha 2,6 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,225 ha 3,09 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,256 ha 5,7 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,874 ha 7,26 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,519 ha 21,52 2,42
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Jovibarba globifera netřesk výběžkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 76

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.