Černíčský rybník

L.JI.10
Lokalizace: 49.131323N 15.456021E
Rozloha: 39,591 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 483 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,486 ha 1,23 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,156 ha 0,39 2,98
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,002 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,256 ha 5,7 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,043 ha 0,11 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11,581 ha 29,25 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,096 ha 0,24 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,874 ha 7,26 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,612 ha 1,55 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,519 ha 21,52 2,42
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,008 ha 0,02 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,031 ha 2,6 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,225 ha 3,09 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,028 ha 0,07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,484 ha 1,22 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2021
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Aphanes arvensis nepatrnec rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.