Rybník Hruškovec

L.JI.08
Lokalizace: 49.189771N 15.605386E
Rozloha: 25,724 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 645 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,330 ha 1,28 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,001 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,280 ha 4,98 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,229 ha 0,89 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,000 ha -- 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,811 ha 3,15 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,067 ha 4,15 3,43
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,418 ha 5,51 3,91
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,044 ha 0,17 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,214 ha 0,83 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,050 ha 15,74 2,62
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,413 ha 13,27 2,83
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,005 ha 0,02 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Taraxacum nordstedtii pampeliška Nordstedtova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2005
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2004
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.