Rybník Bor (Krvavec)

L.JI.07
Lokalizace: 49.264956N 15.304105E
Rozloha: 39,485 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 656 - 680 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,117 ha 0,3 1,14
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,186 ha 3 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,259 ha 0,66 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,510 ha 8,89 1,89
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,293 ha 3,28 1,88
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,523 ha 8,92 1,95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,753 ha 12,04 2,6
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,475 ha 1,2 2,16
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,302 ha 0,77 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,097 ha 0,25 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2017
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.