Rybník Pilný

L.JI.06
Lokalizace: 49.237097N 15.398439E
Rozloha: 16,574 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 611 - 633 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,312 ha 26,02 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,089 ha 0,54 1,12
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,081 ha 0,49 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,731 ha 4,41 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,046 ha 6,31 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,162 ha 0,98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,162 ha 0,98 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,013 ha 0,08 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,006 ha 0,04 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,205 ha 7,27 1,38
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,039 ha 0,24 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.