Nad Svitákem

L.JI.01
Lokalizace: 49.395889N 15.404362E
Rozloha: 28,876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 639 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,372 ha 1,29 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,337 ha 4,63 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,120 ha 0,41 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,624 ha 5,62 1,63
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,579 ha 5,47 3,58
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,436 ha 11,9 1,07
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,545 ha 8,82 1,36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,562 ha 1,95 2,93
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,089 ha 0,31 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,093 ha 0,32 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,915 ha 20,49 1,98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,556 ha 1,92 3,98
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,076 ha 0,26 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.