Rybníky u Brandlína

L.JH.51
Lokalizace: 49.155912N 15.301793E
Rozloha: 86,949 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 583 - 670 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,032 ha 0,04 2,94
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,030 ha 0,03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,861 ha 0,99 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 14,773 ha 16,99 2,76
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,466 ha 0,54 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,012 ha 2,31 1,15
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,976 ha 3,42 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 5,309 ha 6,11 3,75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,875 ha 1,01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,012 ha 5,76 1,9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,880 ha 1,01 2,35
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,577 ha 4,11 2,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,708 ha 5,41 3,53
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,289 ha 0,33 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,494 ha 5,17 2,52
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.