Hamerský potok

L.JH.44
Lokalizace: 49.154752N 15.189293E
Rozloha: 452.551 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 461 - 585 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.580 ha 0.35 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.052 ha 0.01 2.23
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 21.121 ha 4.67 2.36
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.956 ha 0.43 2.02
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.025 ha 0.01 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.036 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 42.605 ha 9.41 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 90.531 ha 20 3.98
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.542 ha 1 3.53
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.322 ha 0.29 2.93
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.560 ha 0.12 2.02
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.114 ha 0.69 1.6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.301 ha 0.07 2.45
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.813 ha 0.18 2.22
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.704 ha 2.14 2.35
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2015
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.