Rašeliniště Radlice

L.JH.32
Lokalizace: 49.13171N 15.316323E
Rozloha: 8,533 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 578 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,065 ha 0,76 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (<i>Utricularia australis</i> a <i>U. vulgaris</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,501 ha 5,87 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,203 ha 2,37 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,719 ha 8,42 1,33
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,480 ha 17,34 1,31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,426 ha 4,99 1
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,027 ha 0,31 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,094 ha 1,1 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,613 ha 7,18 2,43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Vážky Leucorrhinia albifrons vážka běloústá Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.