Rašeliniště Radlice

L.JH.32
Lokalizace: 49.13171N 15.316323E
Rozloha: 8.533 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 578 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.065 ha 0.76 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.501 ha 5.87 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.203 ha 2.37 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.719 ha 8.42 1.33
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.480 ha 17.34 1.31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.426 ha 4.99 1
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.027 ha 0.31 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.094 ha 1.1 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.613 ha 7.18 2.43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Ilybius neglectus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2008
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.