Staňkovský rybník

L.JH.30
Lokalizace: 48.997214N 14.994609E
Rozloha: 286,610 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO
Nadmořská výška: 464 - 478 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6,884 ha 2,4 3,63
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,017 ha 0,36 3,61
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,398 ha 1,88 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 184,023 ha 64,21 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,393 ha 0,14 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,959 ha 1,73 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,551 ha 0,54 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,319 ha 0,46 1,36
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,533 ha 0,88 1,36
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,404 ha 0,49 2,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11,054 ha 3,86 1,23
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,306 ha 0,11 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,649 ha 1,62 2,06
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,263 ha 0,79 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,806 ha 0,28 3,05
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.