Proudný – Šalamoun

L.JH.23
Lokalizace: 49.006236N 15.081458E
Rozloha: 24.804 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Důvod ochrany: A , B
Nadmořská výška: 583 - 607 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.792 ha 3.19 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha 0.01 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.270 ha 1.09 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.371 ha 1.5 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.396 ha 1.6 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.285 ha 9.21 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.498 ha 6.04 2.64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.793 ha 3.2 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.007 ha 0.03 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.079 ha 0.32 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.995 ha 12.07 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Elatine hydropiper úpor peprný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.