Karhov

L.JH.22
Lokalizace: 49.213745N 15.311269E
Rozloha: 92,468 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 679 - 728 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,295 ha 6,81 1,76
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,014 ha 0,02 1,05
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,955 ha 1,03 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,016 ha 0,02 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,762 ha 4,07 1,69
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 12,580 ha 13,6 1,85
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,675 ha 5,06 1,93
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 19,190 ha 20,75 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,897 ha 9,62 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,867 ha 9,59 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,593 ha 2,8 2,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,776 ha 0,84 3,52
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,891 ha 4,21 3,01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,395 ha 0,43 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,004 ha -- 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Drepanocladus polygamus srpnatka mnohosnubná -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2011
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.