Karhov

L.JH.22
Lokalizace: 49.213745N 15.311269E
Rozloha: 92,468 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 679 - 728 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 19,190 ha 20,75 1
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pilularia globulifera míčovka kulkonosná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Littorella uniflora pobřežnice jednokvětá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2017
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.