Růže

L.JH.16
Lokalizace: 49.071828N 15.114782E
Rozloha: 5,479 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: B , E
Nadmořská výška: 628 - 642 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,313 ha 23,96 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,433 ha 7,9 2,33
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,038 ha 0,69 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,792 ha 14,45 1,73
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,905 ha 16,52 1,71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2014
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Zranitelný (VU) -- 2005

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.