Novomlýnský rybník

L.JH.15
Lokalizace: 49.026308N 15.026399E
Rozloha: 20.581 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 490 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.022 ha 0.1 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.224 ha 1.09 1.49
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.091 ha 0.44 2.97
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.881 ha 4.28 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.474 ha 2.3 2.56
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.007 ha 0.04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.142 ha 5.55 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.006 ha 0.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.982 ha 14.49 2.19
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.009 ha 0.05 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.013 ha 0.06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2009
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.