Olšina u Volfířova

L.JH.14
Lokalizace: 49.112705N 15.340936E
Rozloha: 22.135 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 513 - 541 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.007 ha 0.03 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.049 ha 0.22 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.241 ha 1.09 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.016 ha 0.07 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.011 ha 0.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.114 ha 0.51 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.064 ha 0.29 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.944 ha 35.89 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2009
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2009
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Vážky Sympetrum striolatum vážka žíhaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Vážky Aeshna affinis šídlo rákosní -- -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.