Rašeliniště nad Dolní Šatlavou

L.JH.10
Lokalizace: 49.029612N 15.294669E
Rozloha: 34,902 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 601 - 632 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,001 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,033 ha 0,09 1,34
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,045 ha 0,13 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,060 ha 0,17 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,104 ha 0,3 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,111 ha 0,32 2,9
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,251 ha 0,72 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,360 ha 1,03 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,505 ha 1,45 3,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,514 ha 1,47 1,66
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,526 ha 1,51 1,64
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,721 ha 2,06 1,01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,681 ha 4,82 2,16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,804 ha 8,03 2,21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,813 ha 10,92 1,06
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.