Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 10,754 ha 11,81 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lathyrus latifolius hrachor širolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Trifolium ochroleucon jetel bledožlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium rubens jetel červenavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ploštice Corixa dentipes klešťanka ostruhatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Mantis religiosa kudlanka nábožná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.