Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,018 ha 0,02 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,998 ha 2,19 4
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,081 ha 0,09 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,713 ha 0,78 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,579 ha 2,83 3,85
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,378 ha 0,42 2
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 3,915 ha 4,3 3,58
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,378 ha 0,42 4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 8,362 ha 9,18 3,17
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,474 ha 0,52 1,84
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,010 ha 0,01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,697 ha 0,77 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3,958 ha 4,35 2,97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,318 ha 8,04 3,06
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42,185 ha 46,34 1,9
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Onthophagus vacca vrubounek kravský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Coronopus squamatus vranožka šupinatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Prunella laciniata černohlávek dřípený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 91

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.