Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 10,754 ha 11,81 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Smaragdina xanthaspis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Brouci Polydrusus viridicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Phrydiuchus topiarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Serratula lycopifolia srpice karbincolistá Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Danthonia alpina trojzubec lesostepní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 60

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.