Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 10,754 ha 11,81 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Colutea arborescens žanovec měchýřník -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.