Prameniště Machová

L.HO.03
Lokalizace: 48.828363N 17.533639E
Rozloha: 147,073 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 366 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 34,813 ha 23,67 1,05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42,203 ha 28,7 1,83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 15,345 ha 10,43 1,67
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,942 ha 1,32 3,14
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 19,234 ha 13,08 3,36
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>) 6,675 ha 4,54 1,48
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1,249 ha 0,85 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,226 ha 0,83 1,77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 7,361 ha 5,01 1,79
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0,094 ha 0,06 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 7,474 ha 5,08 2,11
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 0,481 ha 0,33 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Allium carinatum česnek kýlnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Anthaxia salicis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Astragalus onobrychis kozinec vičencovitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Brenthis hecate perleťovec dvouřadý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.