Prameniště na Megovce

L.HO.01
Lokalizace: 48.849698N 17.581732E
Rozloha: 3,326 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 494 - 506 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,249 ha 7,47 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,299 ha 8,99 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,096 ha 2,87 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,816 ha 54,59 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,005 ha 0,14 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,001 ha 0,03 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Inocybe fraudans vláknice jablečná -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Houby Hygrocybe irrigata voskovka kluzká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Polygala amarella vítod nahořklý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Tarzetta catinus zvonkovka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.