Bělečský písník

L.HK.33
Lokalizace: 50.201196N 15.933716E
Rozloha: 13,611 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 236 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,063 ha 0,46 2
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,180 ha 1,32 2,81
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,806 ha 5,92 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,004 ha 0,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,047 ha 0,34 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,241 ha 1,77 1,42
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,039 ha 0,28 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,099 ha 0,72 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,217 ha 1,59 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,017 ha 0,12 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Filago minima bělolist nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Teesdalia nudicaulis nahoprutka písečná -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2006
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.