Starovodský rybník

L.HK.15
Lokalizace: 50.142082N 15.541737E
Rozloha: 7.150 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 240 - 244 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.382 ha 5.35 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.128 ha 29.76 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.859 ha 12.01 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1.280 ha 17.9 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.667 ha 9.33 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.004 ha 0.05 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.