Šišovský rybník

L.HB.26
Lokalizace: 49.717282N 15.749601E
Rozloha: 10.856 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 450 - 486 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.022 ha 0.2 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.353 ha 3.25 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.178 ha 1.64 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.058 ha 0.53 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.237 ha 2.19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.252 ha 29.96 2.08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.273 ha 30.15 1.83

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.