Pod ovčínem

L.HB.25
Lokalizace: 49.717255N 15.761197E
Rozloha: 45.869 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 449 - 484 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.002 ha 0.01 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.216 ha 0.47 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.031 ha 0.07 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.006 ha 0.01 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.294 ha 0.64 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.186 ha 0.41 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.406 ha 0.88 3
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.790 ha 1.72 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.701 ha 1.53 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.212 ha 0.46 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.887 ha 30.28 2.88
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.886 ha 1.93 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.085 ha 21.99 2.08

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2009
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- -- BL3 2005
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.