Rybníky u Zdislavic

L.HB.16
Lokalizace: 49.546233N 15.420894E
Rozloha: 45.033 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: KE, Z
Nadmořská výška: 523 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.829 ha 28.49 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.137 ha 0.31 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.125 ha 2.5 2.94
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.015 ha 0.03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.066 ha 0.15 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.797 ha 12.87 1.6
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.218 ha 0.48 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.080 ha 4.62 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.357 ha 5.23 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.384 ha 0.85 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.076 ha 2.39 3.16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2004
Ptáci Himantopus himantopus pisila čáponohá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.