Rybníky u Šachotína a Dlouhé Vsi

L.HB.15
Lokalizace: 49.55937N 15.688529E
Rozloha: 137,654 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Z , B , KE
Nadmořská výška: 491 - 542 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,519 ha 1,1 1,68
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,074 ha 0,05 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,012 ha 0,73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,705 ha 9,23 2,41
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,192 ha 0,14 2,29
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,267 ha 0,19 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,742 ha 2,72 1,03
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,676 ha 0,49 1,83
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,756 ha 1,28 1,96
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,043 ha 0,03 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha 0,02 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,539 ha 0,39 1,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,965 ha 2,15 1,72
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,328 ha 3,87 2,38
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,997 ha 2,9 2,01
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Rosa agrestis růže polní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2018
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.