Bahniska

L.HB.02
Lokalizace: 49.617982N 15.386747E
Rozloha: 23.429 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 439 - 469 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.005 ha 0.02 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.030 ha 0.13 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.159 ha 0.68 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.000 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.015 ha 0.06 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.370 ha 1.58 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.372 ha 1.59 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.005 ha 0.02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.492 ha 2.1 3.49
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.102 ha 8.97 3.05
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.315 ha 5.61 2.84
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.487 ha 2.08 2.45
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.408 ha 1.74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.636 ha 2.71 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2007
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Alnus alnobetula olše zelená -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.