Olše (Karpentná – Bystřice) a Kopytná (Košařiska – ústí do Olše)

L.FM.04
Lokalizace: 49.623766N 18.707845E
Rozloha: 108,424 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 334 - 414 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 7,997 ha 7,38 1,57
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23,563 ha 21,73 1,4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,134 ha 8,42 2,97
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,895 ha 11,89 2,59
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,131 ha 0,12 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,601 ha 0,55 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,247 ha 0,23 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,010 ha 0,01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,289 ha 0,27 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 3,783 ha 3,49 1,42
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 1,186 ha 1,09 3,27
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,143 ha 1,98 2,05
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,072 ha 0,07 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,371 ha 0,34 1,93
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,475 ha 2,28 2,76
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Petasites kablikianus devětsil Kablíkové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Velleius dilatatus drabčík sršní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Crataegus praemonticola hloh křivokališný -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 119

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.