Olše (Karpentná – Bystřice) a Kopytná (Košařiska – ústí do Olše)

L.FM.04
Lokalizace: 49.623766N 18.707845E
Rozloha: 108,424 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 334 - 414 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,289 ha 0,27 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,072 ha 0,07 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,040 ha 0,04 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,131 ha 0,12 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,601 ha 0,55 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,247 ha 0,23 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,010 ha 0,01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,371 ha 0,34 1,93
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 1,186 ha 1,09 3,27
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,143 ha 1,98 2,05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,475 ha 2,28 2,76
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 3,783 ha 3,49 1,42
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 7,997 ha 7,38 1,57
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,134 ha 8,42 2,97
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,895 ha 11,89 2,59
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2012
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Bythinella austriaca praménka rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 119

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.